Thông tin hữu ích
ĐẶT PHÒNG
 • Loại phòng
 • Giá phòng
 • Số lượng
 • Phòng đơn 400
 • 400.000 VNĐ
 • Phòng đơn 450
 • 450.000 VNĐ
 • Phòng đơn 500
 • 500.000 VNĐ
 • Phòng V.I.P 600
 • 600.000 VNĐ
 • Phòng ba 600
 • 600.000 VNĐ
Tổng thành tiền 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Số người: