Thông tin hữu ích
ĐẶT PHÒNG
 • Loại phòng
 • Giá phòng
 • Số lượng
 • Phòng đôi nhỏ
 • 550.000 VNĐ
 • Phòng đôi lớn
 • 650.000 VNĐ
 • Phòng gia đình nhỏ
 • 750.000 VNĐ
 • Phòng gia đình lớn
 • 900.000 VNĐ
 • Phòng đơn nhỏ
 • 400.000 VNĐ
 • Phòng đơn lớn
 • 550.000 VNĐ
Tổng thành tiền 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Số người: